Dežela kozolcev

Šepčev-Ladihov kozolec iz Dolenje Nemške vasi

Šepčev-Ladihov kozolec iz Dolenje Nemške vasi

Šepčev-Ladihov kozolec iz Dolenje Nemške vasi

Nizek kozolec iz Dolenje Nemške vasi je bil prodan in prestavljen že dvakrat, Dežela kozolcev je njegova tretja lokacija. Prvotno je stal v Trebnjem pod trebanjskim gradom. Bil je last družine Šepec, ki so se preživljali z majhno kmetijo – sabenšno. Predvideva se, da ga je v zadnji četrtini 19. stoletja postavil kar njegov prvi lastnik, hišar in tesar Jožef Šepec. Sin Jožef ga je okoli leta 1958 zaradi izgradnje avtomobilske ceste Ljubljana–Zagreb, ki je bila načrtovana ravno na mestu, kjer je stal kozolec, prodal Alojzu Ladihi, gruntarju iz Dolenje Nemške vasi; ob prestavitvi na novo lokacijo je bil kozolec tudi obnovljen.

Šepčev – Ladihov kozolec je nizki dvojni kozolec na tri pare štantov (oken), ki ima le pritlični in podstrešni del, brez osrednjega s podom in z brano. Nima datirane letnice niti inicialk tesarskega mojstra ali lastnika. Dolg je 13,6 m, širok 7,4 m ter visok 7,16 m. Nosi ime po priimkih obeh prejšnjih lastnikov, saj tako Šepčevi kot Ladihovi niso imeli posebnega hišnega imena. Ko je bil kozolec še v lasti družine Šepec, je služil sušenju in hranjenju, in to ne le krme. Jožef Šepec, sin tesarja Jožefa, je bil znan bognar (kolar) ter sodar. Pod kozolcem je sušil in hranil po večini bukov les za izdelavo vozov, sodov, kadi in preš. Pozneje kozolec ni bil v uporabi. Alojz Ladiha, ena in pol gruntar, naj bi ga kupil bolj zaradi bahanja kot zaradi potrebe. Za sušenje in spravilo krme so še vedno uporabljali kozolec cvitar, ki je imel rep prvotno iz pet ali šest štantov. Ladihova kmetija je brez potomcev nazadovala, konec 20. stoletja je bil velik del nekdaj največjega grunta v vasi razdeljen med potomce in prodan.

Šepec–Lash’s kozolec from Dolenja Nemška vas

The low kozolec (hayrack) from Dolenja Nemška vas had been sold and moved twice before – the Land of Hayracks is its third location. It was originally located in Trebnje bellow the castle and belonged to the Šepec family, who owned a small farm, or “sabenšna”. It is presumed to have been built by the original owner, small farmer and carpenter Jožef Šepec. His son, Jožef, sold it around 1958 to Alojz Ladiha, a large farmer from Dolenja Nemška vas, because the Ljubljana – Zagreb motorway was to be built through the spot in which the kozolec stood. Upon its relocation, the kozolec was also renovated.

Šepec – Ladih’s kozolec is a low dvojni kozolec (double hayrack) with three pairs of “štanti”. It only has the ground floor and attic, but no central floor or “brana” . It does not bear the year of make or the initials of the maker or the owner. It is 13.6 m long, 7.4 m wide, and 7.16 m tall. The name comes from the surnames of the two families who owned it, as neither the Šepec nor the Ladih family had a local name. While the kozolec was in the hands of the Šepec family, it was used for drying and keeping more than just feed. Jožef Šepec, the son of carpenter Jožef, was a known wheelwright and barrel maker. He used the kozolec for drying and storing mostly beech wood for making wagons, barrels, tubs, and presses. The kozolec was not in use later as Alojz Ladiha, a wealthy farmer, bought it more for the bragging rights than the function. The drying and storing of feed was still done on the older “cvitar”, or “goat” kozolec, which originally boasted a “tail” (extension at the end) with five or six “štanti”. With no suitable heirs, the Ladih farm regressed and, by the end of the 20th century, a large part of what was once the biggest farm in the village was split between the descendants and sold off.

Der Šepec–Ladiha-Kozolec aus Dolenja Nemška vas

Der niedrige Kozolec aus Dolenja nemška vas wurde schon zweimal verkauft und an einem anderen Ort aufgestellt, das Land der Kozolci ist sein dritter Standort. Ursprünglich stand er in Trebnje, unterhalb der Burg von Trebnje, und war im Besitz der Familie ŠEPEC, die von einem kleinen landwirtschaftlichen Betrieb lebte – sie waren von niederem sozialem Status, „sabenšno“. Man nimmt an, dass er im letzten Viertel des 19. Jahrhunderts von seinem ersten Besitzer, dem Häusler und Schreiner Jožef Šepec aufgestellt wurde. Sein Sohn Jožef verkaufte ihn um 1958 wegen des Ausbaus der Autobahn Ljubljana–Zagreb, der genau an der Stelle geplant war, an der der Kozolec stand, an Alojz Ladiha, einen Hofbesitzer aus Dolenja nemška vas; bei der Umsetzung an den neuen Standort wurde der Kozolec auch renoviert.

Der Šepec-Ladiha-Kozolec ist ein niedriger Doppelkozolec auf drei Paar Pfeilern (Fenster), der nur über einen Erdgeschoss- und einen Dachgeschossteil verfügt, ohne Mittelgeschoss mit Boden und Gang. Er ist auf kein Jahr datiert, es gibt keine Initialen eines Schreinermeisters oder Besitzers. Er ist 13,6 m lang, 7,4 m breit und 7,16 m hoch. Benannt ist er nach den Nachnamen der beiden Vorbesitzer, da weder die Familie Šepec noch die Famile Ladiha besondere Hausnamen hatten. Als der Kozolec noch der Familie Šepec gehörte, diente er der Trocknung und Lagerung, jedoch nicht von Futter. Jožef Šepec, der Sohn des Schreiners Jožef, war ein bekannter Wagner und Küfner. Er trocknete und lagerte unter dem Kozolec überwiegend Buchenholz zur Herstellung von Wagen, Fässern, Wannen und Keltern. Später wurde der Kozolec nicht mehr genutzt. Alojz Ladiha, Besitzer von eineinhalb Höfen, soll ihn mehr aus Prahlerei denn aus Bedarf gekauft haben. Für das Trocknen und die Lagerung von Futter wurde noch immer der Cvitar genutzt, der ursprünglich einen Anbau aus fünf oder sechs Paar Pfeilern hatte. Der Hof von Ladiha entwickelte sich ohne Nachkommen zurück, Ende des 20. Jahrhunderts wurde ein Großteil des einst größten Hofes im Dorf unter den Nachkommen aufgeteilt und verkauft.

Il kozolec «degli Šepec – Ladiha» di Dolenja Nemška vas

Il piccolo kozolec di Dolenja Nemška vas è stato venduto e spostato già due volte, perciò il Paese dei Kozolec rappresenta la sua terza sede. Originariamente stava a Trebnje, sotto il castello, ed apparteneva alla famiglia Šepec, che traeva sostentamento da una piccola fattoria («sabenšna»). Si calcola che sia stato costruito nell’ultimo quarto del XIX secolo dal suo primo proprietario, il bracciante e carpentiere Jožef Šepec. Il figlio Jožef, attorno al 1958, a causa della costruzione dell’autostrada Lubiana – Zagabria, che secondo il progetto sarebbe dovuta passare proprio sul posto in cui sorgeva il kozolec, lo vendette ad Alojz Ladiha, un proprietario terriero di Dolenja Nemška vas. In occasione del trasferimento nel nuovo sito, il kozolec è stato restaurato.

Il kozolec «degli Šepec – Ladiha» è un basso kozolec doppio su tre coppie di settori ed è diviso in un piano terra e una soffitta, senza la parte principale con il fienile e il settore. È privo sia della datazione che delle iniziali del mastro carpentiere o del proprietario. Ha una lunghezza di 13,6 m, una larghezza di 7,4 m ed è alto 7,16 m. Prende la denominazione semplicemente dal cognome di entrambi gli ex proprietari, poiché sia gli Šepec che i Ladiha non avevano un soprannome. Quando il kozolec era ancora degli Šepec, serviva per l’essiccazione e la conservazione, e non solo del foraggio. Infatti Jožef Šepec, figlio dell’omonimo carpentiere, era un noto carradore e bottaio, dunque sotto il kozolec si essiccava e si conservava soprattutto il legno di faggio da utilizzare per la costruzione di carri, botti, tini e presse. Dopo, il kozolec è andato in disuso. Alojz Ladiha, medio possidente terriero, lo avrebbe acquistato piú per vantarsene che a causa di un’effettiva necessità. Per essiccare ed immagazzinare il foraggio, venivano sempre adoperati i kozolec «cvitar», i quali in origine avevano un prolungamento diviso in cinque o sei settori. Il possedimento dei Ladiha, senza eredi, è regredito, e alla fine del XX secolo la gran parte di esso è stata divisa tra i discendenti dei paesani e venduta.


Kurji tat

Med dolenjskimi vzpetinicami se je razprostirala raztresena, Nemška vas. Kot mnoge druge, ki sem jih spoznavala na svojih potepanjih in druženjih s prijaznimi ljudmi in žlahtno dolenjsko govorico.
Vas kot vsaka druga. Z delavnimi domačini in sposobnimi gospodarji. Takimi, ki jim obrodi vse, kar primejo v svoje roke in tistimi, ki bi živeli lagodno, udobno in lepo življenje, a brez lastnega truda in dela.
Dolgo je že tega, ko je v tej vasi živel gospodar Janez in pri hiši se je reklo, pri Ladihovih. Tako dolgo, da se komaj kdo še spomni na Janeza, ki je bil delaven mož, malce zaprt sam vase in tih. Ni bil oženjen, ni imel otrok. Živel je s sestro. Mlado, lepo in zgovorno. Vanjo bi se lahko zagledal kdorkoli, če le ne bi imela tako resnega in strogega brata.
– O jej, to je pa res hudo, je čivknil Čivi, ko je priletel mimo.
Pri hiši so imeli še «deklo«, ki je služila že staršem, a je ostala tudi potem, ko je zagospodaril strogi Janez.
Morda bi bila ta vasica prav takšna kot vse druge, če ne bi imela še nekaj, v čemer se je razlikovala od drugih. Imela je moža, ki so mu v vasi rekli «kurji tat«. Pravzaprav mu niso le rekli, zares je bil kurji tat. Obdolžili so ga šele takrat, ko so ga našli s kuro pod pazduho in se je plazil iz sosedovega kurnika. Ta kurji tat, ki mu je mati ob krstu dala ime Štefan je počasi, počasi zapravil vse, kar sta mu zapustila starša. Njive so ostale neobdelane, hlevi prazni, lonci hladni.
– Aua, to je pa res hudo, je zastokal še vrabček.
»Kaj se ne boš oženil?« so ga dražili sovaščani.
»Saj bi se, pa je ne najdem prave,« se je izgovarjal.
– O joj, o jej, to je pa res hudo, je kimal Čivi.
»Pa pojdi k Ladihovim,« so mu prigovarjali, čeprav so dobro vedeli, da bi ga Janez nagnal z debelo gorjačo.
Verjeli ali ne, leni Štefan se je res odpravil k Ladihovim in nagovarjal lepo in postavno Ano. In, verjeli ali ne, brat ga je zares nagnal z gorjačo.
»Da bi se kurji tat hodil ženit v našo hišo? Nikoli!« je rohnel Janez ter si prislužil jezo in zamero vaškega brezdelneža.
– O joj, o joj … je zavzdihnil še ptiček.
»Se ti bom že maščeval. Ob prvi priliki,« je godrnjal Štefan in skrivaj koval načrt za maščevanje.
Minilo je nekaj tednov, morda mesec ali dva. Vaščani so že pričeli voziti drva, da bi se pripravili za dolgo in hladno zimo. Tudi Janez je že pridno podiral in sekal drevesa ter se pripravljal, da bo pripravljena drva zvozil domov.
»Jutri gremo v hosto,« je rekel dekletoma in pregledal težak leseni voz. »Dober si, jutri te spet vprežemo z iskrima konjičema.«
V mehki iskreči se svetlobi polnočnih zvezd je bilo v vasi mirno in tiho. Vladar nočnega neba je sijal in v njegovem odsvitu so v vasi trdno spali, le kurji tat je z nekaj fanti uresničeval svoje maščevanje. Delali so tiho, da ……… da naslednji dan nihče ni mogel verjeti svojim očem.
»Kje je moj voz?« je kričal Janez, takoj zatem pa je obstal čisto nem. »Le kako je mogoče, da so te zvlekli na vrh strehe našega kozolca?«
Nihče ni vedel, kako.
Nihče ni vedel kdo.
Nihče si ni upal glasno obdolžiti nikogar. Tudi kurjega tatu ne, saj ga tokrat niso ujeli na delu. Na vrhu kozolca, z lesenim vozom pod pazduho, že ne. Bog si ga vedi, ali bi mi takrat prasnili v smeh ali bi samo odkimavali z glavo. Še za Janeza se ne ve, ali je rohnel od smeha ali od jeze.
– Ja, ja, ve se samo to, da je Štefan kar do konca svojih dni ostal kurji tat sam in brez žene, je zgodbo zaključil vrabček Čivi.