Dežela kozolcev

Lukatov toplar s Trstenika

Lukatov toplar s Trstenika

Lukatov toplar s Trstenika

Lukatov kozolec je bil postavljen leta 1795, ima dva para oken in rep v obliki enojnega stegnjenega kozolca s tremi okni. Nosilni stebri so hrastovi in stojijo na kamnitih podstavkih. Leta 1970 je bil delno obnovljen, zamenjana je bila slamnata kritina. Toplar je bil postavljen v severovzhodnem delu vasi v zaselku Gorenji Konec na domačiji Trstenik 23. Je kulturni spomenik lokalnega pomena od leta 2003. Domačiji se je po domače reklo Pr’ Lukat. Pravijo, da se je na domačiji priženil »pred več ku dvejstu letəm səm iz Gorenjske« gospod z imenom Luka, vendar naj bi ga dal postaviti že prejšnji rod, in sicer Jeriči. Ti so morali biti dovolj premožni, da so si ga lahko privoščili.

Uporabljali so ga skozi celo leto za shranjevanje, največ za sušenje pšenice, ajde, ječmena in detelje, koruzo. Sogovornik pravi, da so v njem sušili »šenico, ajdo, tapəru ječmen, deteljo, čist use. Ja, kar se j šəšiu včas. Kə sa pršli pa ti stroji, pa fertik, ne«. Čez zimo so imeli v kozolcu ajdovce (slamo od ajde), da ni v kozolec nosilo snega, ali pa so imeli »koruzvno«.

Lukatov kozolec je posebnost: »Bil je pa s saməm klincəm zbit, nobenga žebla nej blu. Nobenga, niti enga. Pol ku sm ga jz dal predelat, je pa imu.« Opleten zatrep na Lukatovem kozolcu je redkost, in sicer nekdanji lastnik kozolca pravi, da je bil prej bolj površno spleten, kot je zdaj v muzeju. Dokumentiral ga je Miloš Mozetič leta 1972/73, ko je naredil izrise in fotografije tega kozolca. Arhiv hrani Arhitekturni muzej v Ljubljani.

Okoli leta 1970 so slamnato kritino zamenjali z opečnato, kikindo. Pod kozolcem so imeli gugalnico, v narečju ujčkovənca.

Kozolec je širok 6 m, dolg 9 m in visok 8,3 m.

Luka’s toplar from Trstenik

Luka’s toplar (double hayrack) was built in 1795. It boasts two pairs of windows and a “tail” (rear extension) in the shape of a single stretched kozolec (hayrack) with three windows. The oak pillars stand on stone platforms. It was partially renovated in 1970 and the thatched roof was replaced. The toplar stood in the northeast part of the village in a hamlet called Gorenji Konec on the Trstenik 23 homestead. In 2003, it was declared a cultural monument of local importance. The homestead was known locally as “at Luka’s”. It’s said that a man called Luka married into the homestead from the Gorenjska region over 200 years ago, though the toplar was set up by the previous generation – the Jerič family, who must have been quite wealthy to afford it.

The toplar was used throughout the year for storing and drying wheat, buckwheat, barley, clover, and corn. The interviewee said: “used to be everything was dried on it all the time. But then the machines came and that was that.” During winter, buckwheat straw or corn stalks were used to prevent snow from getting in.

Luka’s kozolec is quite special: “It was built entirely with pegs, not a single nail in it, not one. But when I had it rebuilt it had nails in.” The braided gable on the kozolec is a rarity, though its ex-owner says the braiding used to be much sloppier than it is in the museum. The toplar was documented by Mozetič Miloš in 1972/1973. He made drawings and photographs that are now kept in the Architectural Museum in Ljubljana.

Around 1970, the thatched roof was replaced by clay “kikinda” roofing. There was a swing, or “ujčkovanca”, hanging under the kozolec.

Luka’s toplar is 6 m wide, 9 m long, and 8.3 m tall.

Der Luka-Toplar aus Trstenik

Der Luka-Kozolec wurde 1795 errichtet, er hat zwei Paar Fenster und einen Anbau in Form eines einfachen länglichen Kozolec mit drei Fenstern. Die Tragpfeiler bestehen aus Eichenholz und stehen auf steinernen Podesten. 1970 wurde er teilweise renoviert, das Strohdach wurde ausgetauscht. Der Toplar wurde im nordöstlichen Teil des Dorfes in der Siedlung Gorenji Konec aufgestellt, auf dem Hof Trstenik 23. Er ist seit 2003 ein Kulturdenkmal von lokaler Bedeutung. Der Hof wird von den Einheimischen „Pr Lukat“ (Bei Luka) genannt. Es heißt, „vor mehr als zweihundert Jahren“ habe ein Mann „aus Gorenjska“ mit Namen Luka in den Hof eingeheiratet, doch sei der Kozolec schon von der vorhergehenden Generation aufgestellt worden, den Jeričs. Diese müssen ausreichend vermögend gewesen sein, um ihn sich leisten zu können.

Er wurde das ganze Jahr über für die Lagerung verwendet, vor allem zur Trocknung von Weizen, Buchweizen und Klee, Mais. Ein Gesprächspartner sagt, in ihm wurde Folgendes getrocknet: „Weizen, Buchweizen, Gerste, Klee, einfach alles. Ja, was damals eben getrocknet wurde. Und dann kamen diese Maschinen, und dann war es aus.“ Im Winter bewahrten sie Buchweizenstroh im Kozolec auf, damit kein Schnee hineinkam, oder sie hatten „koruzvno“, Maisbündel.

Der Luka-Kozolec ist eine Besonderheit: „Er war nur mit Pinnen zusammengebaut, kein einziger Nagel war dabei. Keiner, nicht ein einziger. Dann habe ich ihn umarbeiten lassen, dann hatte er auch Nägel“. Der geflochtene Giebel am Luka-Kozolec ist eine Seltenheit, und zwar sagt der ehemalige Besitzer des Kozolec, dass er zuerst oberflächlicher geflochten war als jetzt im Museum. Mozetič Miloš hat ihn 1972/73 dokumentiert, als er Feinzeichnungen und Fotografien dieses Kozolec anfertigte; dieses Archiv wird im Architekturmuseum in Ljubljana aufbewahrt.

Um 1970 herum wurde das Strohdach durch ein Kikinda-Ziegeldach ersetzt. Unter dem Kozolec gab es eine Schaukel, im Dialekt »ujčkovənca« genannt.

Der Kozolec ist 6,00 m breit, 9,00 m lang und 8,30 m hoch.

Il «Lukatov toplar» di Trstenik

Il «Lukatov kozolec» fu costruito nel 1795, ha due paia di settori e la parte prolungata a forma di kozolec singolo allungato con tre settori. Le colonne portanti sono di legno di quercia e poggiano su basamenti di pietra. Nel 1970 venne in parte restaurato, con sostituzione della copertura in paglia del tetto. Il toplar era situato nella zona nord-orientale del villaggio, nella frazione di Gorenji Konec, presso la fattoria di Trstenik 23. A partire dal 2003, è catalogato come monumento del patrimonio culturale locale. La proprietà viene familiarmente chiamata «Pr Lukat», perché si dice che un signore di nome Luka venne in questa fattoria sposandosi con una donna del posto «piú di duecento anni fa, provenendo dalla Gorenjska», ma il kozolec sarebbe stato già realizzato dalla precedente famiglia, cioè quella degli «Jerič» – i quali devono essere stati abbastanza facoltosi da poterselo permettere.

Il kozolec veniva adoperato durante tutto l’anno come deposito, perlopiú per l’essiccazione di grano, grano saraceno, orzo, trifoglio e granturco. Il nostro interlocutore spiega che nel kozolec vi era «grano, grano saraceno, il ‘primo orzo’, trifoglio, insomma tutto. Sí, tutto veniva seccato, una volta. Ma quando vennero le macchine, finí». In inverno nel kozolec tenevano la paglia di grano saraceno, cosí che lo proteggevano dalla neve, ma c’era anche la paglia di granturco.

Il «kozolec di Luka» è stato un’eccezione: «Fu costruito con i cunei, non c’era un solo chiodo. Nessuno, neanche uno. Ma dopo, quando io lo feci rifare, dopo ce li aveva». Il frontone ornato del «Lukatov kozolec» è una rarità: l’ex proprietario del kozolec afferma esattamente che prima era stato decorato alla buona, peggio di come lo vediamo adesso nel museo – e questo lo ha anche documentato Miloš Mozetič nel 1972/73, quando fece disegni e fotografie di quel kozolec (tali materiali sono ora conservati presso l’archivio del Museo dell’Architettura di Lubiana).

Intorno al 1970, la copertura di paglia del tetto fu sostituita con una di tegole di tipo kikinda. Sotto il kozolec c’era l’altalena (in dialetto detta ujčkov’nca).

Il kozolec misura 6,00 m di larghezza, 9,00 m di lunghezza ed è alto 8,30 m.


Trmasta mula

»Ste vedeli, da je Lukatov kozolec najstarejši v Deželi kozolcev?« me je vprašal dobro voljni Tone.
»Mhm. Vem, da šteje že 218 let,« sem pokimala.
»Veste tudi, da se je ves čas imenoval Lukatov kozolec? Njegov lastnik je bil Luka, ki se je iz Vodic pri Ljubljani priženil k nam, na Trstenik. Domačiji se je od takrat reklo Pr/ Lukat in čeprav je kozolec že stal, se ga je, prav tako, prijelo ime Lukatov. Po njegovi smrti je postal lastnik moj ded Jože, potem oče Andrej, nato mama Lojzka. Po mami sem ga podedoval jaz, za mano pa sin Tomaž. Ponosen sem, da je bil vsa ta dolga leta last naših prednikov, naše družine.«
»Glede na častitljiva leta gotovo skriva mnogo zgodb. Če bi znal spregovoriti, bi jaz lahko napisala debelo knjigo, kajne,« sem prijazno ogovorila ponosnega moža pred menoj.
Pogledal me je in vprašal, če mi lahko pove zgodbo o mulah.
»Mulah?«
»O mulah, ja. Tistih, ki so skromne, potrpežljive, vztrajne, zveste in pametne.«
– Pa trmaste! Si pozabil?« je čivknil Čivi na lati skednja.
– Pozabil je, pozabil, saj še tega ne ve, da brcajo in grizejo za vsako figo, je dodal še Buci.
»Slišala sem, da so mule muhaste,« sem mu segla v besedo.
»Muhaste in gizdave, bi rekel partizan, ki jo je vlekel, porival, rotil in celo s palico dopovedoval, da ne dela prav. A nič ni pomagalo, vse je bilo zaman.«
»Mislim, da ste vse skupaj malo prehiteli. Ne bi raje začeli pripovedovati kar od začetka,« sem prosila kot kakšen radovedni otrok.
– Tudi jaz sem mislil, da se zgodbe začnejo od začetka, se je našopiril Čivi.
»Prav, pa pojdiva lepo po vrsti,« je pokimal Tone in začel pripovedovati zgodbo izpod Lukatovega kozolca. »Med vojno so se partizani mnogokrat zatekli v vas, se skrili v kakšno hišo ali kozolec. Nekega jesenskega dne, so do našega kozolca prišli s sedmimi mulami in pod njim ostali skoraj tri tedne. Ker je bil za kozolcem gozd, so se počutili varno, le hrane za mule jim je primanjkovalo. Dolgonoga mula z dlako kakor žamet, je začela gristi lato in vztrajno žvečiti les, vse dokler ji nismo prinesli vsaj malo sena.«
-Aha, zato ste morali po vojni zamenjati nekaj lat, se je oglasil rjavi ptiček.
»So bili partizani zares varni? Kaj če bi jih kljub vsemu presenetili Nemci?« sem ga vprašala ker nisem mogla verjeti toliki brezskrbnosti.
»Potem bi bežali, tako, kot so nekega jutra zares zbežali. Nekaj Nemcev je opazilo stražo in začeli so streljati. Pokalo je od vseh koncev in krajev, partizani pa so pograbili mule in zbežali v gozd. Ostala je samo dolgonoga, trmasta mula, ki ni hotela z njimi. Kot sem že prej povedal, jo je mlad partizan hotel odvleči zlepa ali zgrda, a je v zadnjem hipu komaj rešil samega sebe.«
»So mulo dobili Nemci?«
»So. Do nje sta pritekla dva, ki se nista zanimala za partizane. Na vsak način sta hotela odvleči mulo. Mula pa vsa mulasta in muhasta, kakor da je pobesnela. Glasno je zarigala, pokazala zobe, potem pa je prvega z gobcem tako šavsnila po obrazu, da se mu je vlila kri, drugega pa je brcnila tako močno, da se je skotalil po bregu. Nato se je obrnila in jo urno kot strela, ucvrla za svojimi.«
– Zdaj jo bom ucvrl tudi jaz, je začivkal Čivi in odletel.
Gospod Tone je za trenutek utihnil, potem je zgodbo o mulah končal takole:
»Nemca sta osramočena in ponižana vstala in jo z drugimi vred odkurila odkoder sta prišla. Vse do danes je vsem nam nerazumljivo, da se nista maščevala ne nad našo družino, ne nad kozolcem, ki je navkljub tolikim bitkam skozi vso vojno, ostal cel in skoraj nepoškodovan.«
Jaz nisem rekla nič, samo odkimala sem in se tiho poslovila od še vedno čilega moža.