Dežela kozolcev

Aktualno

Razpis za prosto delovno mesto »DIREKTOR JAVNEGA ZAVODA« m/ž

Datum: 5. 4. 2022

Zavod Dežela kozolcev na podlagi 34. in 35. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP) in 76. Člena Akta o ustanovitvi zavoda Dežela kozolcev (Uradno glasilo e-občina, št. 18/2020), razpisuje prosto delovno mesto, za krajši delovni čas,

»DIREKTOR JAVNEGA ZAVODA« m/ž

Kandidati, ki se bodo prijavili na javni razpis za prosto delovno mesto, za krajši delovni čas,  morajo poleg zakonskih pogojev izpolnjevati še naslednje pogoje:

 • najmanj visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja) ali magistrska izobrazba (druga bolonjska stopnja),
 • izkušnje na področju muzealstva, kulture in turizma,
 • najmanj 5 let delovnih izkušenj,
 • sposobnost za gospodarjenje in organizacijske sposobnosti, razvidne iz dosedanjih zaposlitev,
 • poznavanje dela iz področja delovanja družbe,
 • vozniški izpit B kategorije,
 • znanje uradnega jezika in najmanj enega svetovnega jezika.

Kandidat mora k prijavi predložiti svojo vizijo delovanja in razvoja zavoda za mandatno obdobje.

Kandidat naj k prijavi predloži tudi življenjepis, iz katerega so razvidni podatki o izpolnjevanju pogojev za zaposlitev na razpisano delovno mesto, ter morebitne druge kompetence.

 

Opis del in nalog delovnega mesta:

– načrtuje, organizira in vodi delo in poslovanje zavoda,

– sprejema strateški načrt zavoda,

– sprejema program dela,

– sprejema akt o organizaciji,

– sprejema akt o sistemizaciji delovnih mest,

– sprejema kadrovski načrt,

–  sprejema  načrt  nabav  osnovnih  sredstev  in  investicijskega vzdrževanja,

– sprejema splošne akte, za katere je tako določeno s predpisi ali pravili in zagotavlja pripravo aktov, ki jih sprejema svet,

–  poroča  ustanovitelju  in  svetu  zavoda   o  zadevah,  ki  lahko pomembno vplivajo na delovanje zavoda,

– pripravi letno poročilo,

– sklepa zavodsko kolektivno pogodbo,

– izvršuje sklepe in odločitve sveta zavoda in drugih organov,

– oblikuje predloge novih programov in dodatnih storitev,

– skrbi za trženje storitev in določa cene storitev,

– skrbi za promocijo zavoda,

– skrbi za sodelovanje z drugimi zavodi in organizacijami,

– zagotavlja obveščanje delavcev v skladu s predpisi,

– določa podatke, ki se štejejo za poslovno skrivnost,

– izvaja vse pristojnosti s področja delovnih razmerij v skladu z veljavnimi predpisi,

– odloča o disciplinski in odškodninski odgovornosti delavcev,

–  odloča  o  razporejanju  delovnega  časa  in  odreja  delo  prek polnega delovnega časa,

– določa plače, odloča o delovni uspešnosti in o napredovanju delavcev v skladu s predpisi,

– imenuje   delovne   skupine   ali   druga   telesa   za   izvedbo določenih  nalog  ali  preučitev  posameznih  vprašanj  iz  svoje pristojnosti,

–  opravlja druge zadeve,  ki   jih   določajo   zakon   in   drugi predpisi, ta odlok in splošni akti zavoda

– skrbi za aktivnosti v kostodiatu, pedagoške aktivnosti ter raziskovalno področje.

 

Pooblastila in odgovornosti:   

 • zastopa, predstavlja in vodi poslovanje zavoda
 • odgovarja za zakonitost in strokovnost dela zavoda

V skladu s trinajsto točko 6. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 – uradno prečiščeno besedilo, 65/08, 69/08 – ZTFI-A, 69/08 – ZZavar-E, 40/12 – ZUJF, 158/20 – ZIntPK-C, 203/20 – ZIUPOPDVE, 202/21 – odl. US in 3/22 – ZDeb), ki do 21. člena velja tudi za javne zavode, se kot delovne izkušnje šteje delovna doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista stopnja izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne glede na to, ali je bilo delovno razmerje sklenjeno oziroma pripravništvo opravljeno pri istem ali pri drugem delodajalcu. Za delovne izkušnje se štejejo tudi delovne izkušnje, ki jih je kandidat pridobil z opravljanjem del na delovnem mestu, za katero se zahteva za eno stopnjo nižja izobrazba, razen pripravništva v eno stopnjo nižji izobrazbi. Izbrani kandidat bo delovne izkušnje dokazoval z verodostojnimi listinami, iz katerih sta razvidna čas opravljanja dela in stopnja izobrazbe.

 

Prijava na prosto delovno mesto mora vsebovati:

 • dokazila oziroma verodostojne listine o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti razvidna stopnja/raven in smer/področje izobrazbe ter datum (dan, mesec in leto) zaključka izobraževanja ter ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena,
 • dokazila oziroma verodostojne listine o zahtevanih delovnih izkušnjah, iz katerih je jasno razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj (čas opravljanja dela – datum sklenitve in datum prekinitve delovnega razmerja, opis dela in stopnja/raven izobrazbe/tarifni razred, na delovnih mestih pri posameznem delodajalcu),
 • dokazila iz katerih bo jasno razvidno, da ima kandidat izkušnje na področju muzealstva, kulture in turizma,
 • dokazila s katerim kandidat izkazuje raven znanja tujega jezika,
 • vizijo delovanja in razvoja zavoda za mandatno obdobje,
 • izjavo, da je državljan Republike Slovenije,
 • izjavo, da ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, in da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev,
 • izjavo, da zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti,
 • izjavo, da za namen tega postopka dovoljuje Zavodu Dežela kozolcev pridobitev podatkov o izpolnjevanju zgoraj navedenih pogojev iz uradnih evidenc. V primeru, da kandidat z vpogledom v uradne evidence ne soglaša, bo moral sam predložiti ustrezna dokazila.

Direktorja imenuje na podlagi javnega razpisa ustanovitelj zavoda, za mandatno obdobje štirih (4) let.

Delovno razmerje z direktorjem se sklene za določen čas, za čas trajanja mandata, za krajši delovni čas.

 

Kandidati naj pisno vlogo s prilogami pošljejo najkasneje do 13. 4. 2022 v zaprti ovojnici z označbo: »Za javni razpis – DIREKTOR JZ– NE ODPIRAJ« na naslov: Zavod Dežela kozolcev, Šentrupert 5, 8232 Šentrupert. Na kuverto je potrebno navesti tudi pošiljatelja.

Če je prijava poslana po pošti se šteje, da je pravočasna, če je bila zadnji dan roka za prijavo poslana po pošti s priporočeno pošiljko.

Ustanovitelj bo vsebinsko obravnaval le popolne, pravočasne in ustrezno označene vloge kandidatov.

Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni najkasneje 30 dni od dneva objave razpisa.

Dodatne informacije o izvedbi postopka lahko pridobite pri Anne Marie Valentar na elektronskem naslovu anne.marie.valentar@sentrupert.si.

V javnem razpisu o prostem delovnem mestu se izraz kandidat, zapisan v moški slovnični obliki, uporablja kot nevtralen tako za ženske kot moške.

 

Objava:

 • Zavod za zaposlovanje,
 • Spletna stran Zavoda Dežela kozolcev.

Vložiti:

 • Zbirka dok. gradiv