Dežela kozolcev

Aktualno

Muzeji na prostem in ekomuzeji kot izziv sodobnemu varstvu in popularizaciji kulturne dediščine – primer Dežele kozolcev

Organizatorji mednarodnega kolokvija z okroglo mizo Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE Novo mesto, Občina Šentrupert in Dežela kozolcev Šentrupert, d.o.o. vabimo na mednarodni kolokvij z okroglo mizo, ki bo 31. marca 2014 v Osnovni šoli dr. Pavla Lunačka Šentrupertu na Dolenjskem.

Program kolokvija se bo pričel ob 9.00 uri z registracijo udeležencev na vstopni točki Dežele kozolcev Šentrupert na lokaciji Šentrupert 5.

Število mest je omejeno. Prosimo za predhodno registracijo na elektronski naslov: info@dezelakozolcev.si.

Vabilo_KOLOKVIJ_MUZEJI NA PROSTEM_31 3 2014_KRIVULJE

Muzej na prostem in ekomuzej sta zaradi svojih večplastnih pomenov zanimivi temi za različne stroke, še posebej za konservatorsko in muzejsko stroko, saj v praksi pomenita dodatni obliki varstva kulturne dediščine. Muzej na prostem in ekomuzej, njuna vloga in pomen pri varstvu nepremične kulturne dediščine so bili večkrat obravnavani v okviru Simpozija etnologov konservatorjev Slovenije in Hrvaške, kjer je tudi dozorela potreba po organizaciji posebnega posveta na to temo. Za kraj posveta je bil izbran Šentrupert na Dolenjskem, kjer je bil junija 2013 po dolgem času v Sloveniji odprt nov in v javnosti odmeven muzej na prostem z imenom Dežela kozolcev Šentrupert.

Organizatorji mednarodnega kolokvija z okroglo mizo Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE Novo mesto, Občina Šentrupert in Dežela kozolcev Šentrupert, d.o.o. želijo na njem soočiti načrtovanje in izvedbo šentrupertskega muzeja na prostem z različnimi pogledi strokovnjakov in zainteresirane javnosti. Posebej želijo izpostaviti izzive, vprašanja in dileme pri načrtovanju nadaljnjega razvoja Dežele kozolcev Šentrupert, ki so povezani s konceptom ekomuzeja. S posvetom želijo opozoriti tudi na pomanjkljivosti v obstoječi zakonodaji, ki se tičejo načrtovanja muzejev na prostem in ekomuzejev, tako s področja varstva kulturne dediščine, načrtovanja posegov v prostor, gradnje objektov in rabe kmetijskih zemljišč, kot tudi vzgoje in izobraževanja, ki je oba koncepta skoraj povsem spregledala.

Od zadnjih posvetov na temo muzejev na prostem in ekomuzejev na Hrvaškem in v Sloveniji je minilo že kar nekaj časa (Kumrovec, 1997; Koper, 2005). Intenzivno kontinuirano propadanje tako imenovane ljudske arhitekture vedno znova aktualizira potrebo po diskurzu o dodatnih oblikah varstva dediščine. S propadanjem stavbne dediščine ne izginja samo materialna, temveč tudi duhovna in socialna dediščina, zato so muzeji na prostem in ekomuzeji kot izobraževalna, dokumentacijska, raziskovalna, promocijska in turistična središča izjemnega pomena za državo, regijo in lokalno skupnost.

Zakaj muzeji na prostem in ekomuzeji v Sloveniji in na Hrvaškem niso vključeni v institucionalno in sistemsko reševanje kulturne dediščine, je eno temeljnih vprašanj, na katerega bi želeli organizatorji najti odgovore. So dileme le v strokovnem ali tudi v političnem diskurzu? Soočiti želijo poglede strok, politike in ostale zainteresirane javnosti ter poiskati poti do ustreznih rešitev. Zato na posvetu z okroglo mizo odpirajo več konkretnih vprašanj in dilem. Kaj je muzej na prostem in kaj je ekomuzej, njuna distinkcija v strukturi in funkcioniranju? Kakšni so trendi na področju muzejev na prostem in ekomuzejev v Evropi in svetu? Kako je s tem pri nas? Kakšna je vloga, pomen in naloga institucionalnega varstva, države, lokalne skupnosti, investitorjev, javnosti in ostalih dediščinskih strokovnjakov pri nastajanju muzejev na prostem in ekomuzejev? Kako upravljati z muzejem na prostem in ekomuzejem? Kakšna naj bo njuna pravna oblika in upravljavska struktura? Je muzej na prostem in ekomuzej lahko izziv za gospodarski razvoj lokalne skupnosti tudi v času gospodarske recesije?

Mednarodni strokovni kolokvij v ¦entrupertu na DolenjskemMUZEJI NA PROSTEM in POT K EKOMUZEJEM_31 3 2014_Dezela kozolcev_Program_Mednarodni strokovni kolokvij v ¦entrupertu na DolenjskemMednarodni strokovni kolokvij v ¦entrupertu na DolenjskemMednarodni strokovni kolokvij v ¦entrupertu na Dolenjskem